PROTEAN PROSTHETICS

Nicky Myny ontwerpt prothesen vanuit een gedreven emotie. Zij wil het psychologisch stigma, dat geassocieerd wordt met het verlies van een ledemaat, voorkomen . Prothesen kunnen een onderdeel van sensationele en artistieke expressie zijn in plaats van mislukkingen die om medelijden vragen. Vanuit eigen persoonlijke ervaringen, vindt Nicky de inspiratie voor haar projecten. Via een continu veranderend onderzoeksproces ontstaat een inspiratiebord met alle documentatie die ze heeft verzameld : beelden, materiaal, teksten, kleuren, technieken, structuren, texturen…  Dan volgt een reeks experimenten met materialen en technieken zoals solderen, transferpersen, shibori, textielmanipulaties en digitale bewerkingen, om tot unieke nieuweafbeeldingen te komen, die ze vervolgens tot innovatieve producten kan combineren. Het eindresultaat wordt dan een incrementele toevoeging aan het steeds groeiende archief, waarop wordt voortgebouwd. Als stylist en ontwerper werkt ze verder aan nieuwe visies , gedreven door haar fascinatie voor materialen en technieken, in een zoektocht naar nieuwe esthetische beelden.

Orthotics and prosthetics were once, passive, inanimate devices that didn’t do much more than hide the disability. Driven from my emotion, I started to design new prosthetics. The psychological stigma, too often associated with the loss of a limb, has to disappear. Prosthetics can be part of sensational and artistic expression instead of failures that ask for compassion. Through personal experiences and a continuous research process, a mood board takes shape over time, showing images, materials, texts, colours, techniques, structures and textures. The next step is to create a progression of experiments with different materials and techniques, handicrafts and digital processes which can be combined into new innovative products. The results become an incremental addition to the ever-expanding archive, broadening the imaginative substructure on which to build future visions.  As a designer, I build further on the imaginative foundation on which to build future visions. That way, I keep working on new visions, driven from my fascination for materials and techniques, in a search for new aesthetic images. 

 

 


Omschrijving project

 

‘Protean Prosthetics’ benadert orthopedische prothesen vanuit een artistieke invalshoek. Vroeger dienden prothesen vooral om een handicap te verhullen en moesten ze zo onopvallend mogelijk zijn. De meeste prothesen die vandaag beschikbaar zijn proberen nog steeds natuurlijke ledematen te imiteren. Het dragen van een orthese of prothese is iets heel persoonlijks. Daarom is het belangrijk om die orthese of prothese ook aan te passen aan de persoonlijke voorkeur. Hier is een groter aanbod van keuzemogelijkheden voor nodig.

‘Protean’ staat synoniem voor veranderlijk, kameleontisch, vlinderachtig, wisselend. ‘Protean’ komt in de eerste plaats vanuit een gevoel, dat vraagt om een verandering in de manier waarop we prothesen, of de mensen die prothesen dragen, bekijken. Het ontwerpen van prothesen en orthesenis een complexe kwestie. Daarom moet er een samenwerking zijn tussen chirurg, eerste hulp arts, fysiotherapeut, prothesemaker en sociaal werker. Maar ook de designer kan hierin een belangrijke taak op zich nemen. ‘Protean Prosthetics’ heeft een artistieke plaats naast alle medische disciplines, betrokken bij het maken van prothesen.

 

Maatschappelijke relevantie 

 

Voor mensen die een chirurgische amputatie moeten ondergaan, is één van de grootste moeilijkheden het psychologisch stigma, dat de maatschappij associeert met het verlies van een ledemaat. De maatschappij investeert onvoldoende in creativiteit, waardoor het individu beperkt wordt in het tonen van de kwaliteiten die hem uniek, waardevol en bekwaam maken. De term ‘invalide’ wordt nog te vaak gebruikt om iemands waarde in de maatschappij, en diens bijdrage daarin, te beschrijven. ‘Invaliden’ willen (h)erkend worden, ze willen niet gemarginaliseerd worden.

‘Protean Prosthetics’ gaat over potentieel, over transformeren, grenzen verleggen. Een prothese hoeft niet langer gezien te worden als een noodzaak om een verlies te camoufleren. De prothese gaat symbol staan voor de macht om een eigenheid te creëren. Het stigmatiserend effect verdwijnt doordat de prothese voortaan gedragen wordt als juweel of kunstobject, en het gevoel van welbehagen bevorderd. De artistieke prothesen kunnen voor een depolariserend effect zorgen wanneer de bevreemding omslaat in verwondering.  Dissociatie wordt admiratie.

 

Innovativiteit 

 

Prothesen zijn niet enkel functioneel, maar ook onderdelen van artistieke expressie. Als kunstenaar bekijkt Nicky Myny prothesen vanuit een andere invalshoek. De kunstenaar zoekt inspiratie bij zowel de medische behandelingen van orthopedische specialisten, als de futuristische technologische ontwikkelingen, en creëert zo bij wijze van spreken een nieuw artistiek platform dat volledig complementair is aan de bestaande context.

In het master onderzoek werd de link gelegd tussen toekomst en verleden, tussen transhumanistische ideeën en oude mythen.

Futuristische designs door technologische vooruitgang, zijn geworteld in onze fantasie.  Zij voorzien ons van eeuwige archetypes van de supernatuurlijken.  Zo kan het design gelinkt worden aan een versterking van een bepaalde functie, bijvoorbeeld de mogelijkheid om te vliegen. Design en mythologie zijn allebei een middel om een verhaal te vertellen dat gemeenschappelijke culturele waarden vertegenwoordigt.

 

Onderbouwd ontwerpproces
 

Orthopedische prothesen zijn de facto sober en functioneel, en gaan gepaard met een negatief stigma. Hoe kan de kunstenaar hier op reageren? Kunnen prothesen onderdeel zijn van artistieke expressie? Het doel is om via artistieke input bij medische toepassingen het stigma rond prothesen weg te werken. Daaruit volgde een master onderzoek naar de redenen waarom die taak zou moeten vervuld worden en naar inspiraties die dit conceptueel kunnen onderbouwen. Via persoonlijke ervaringen en een continu veranderend onderzoeksproces ontstaat een inspiratiebord met alle documentatie die wordt verzameld: beelden, materiaal, teksten, kleuren, technieken, structuren, texturen…  Daaruit volgt een reeks experimenten met materialen en technieken om tot unieke nieuweafbeeldingen te komen, die vervolgens tot nieuwe producten worden gecombineerd. Bestaande prothesen worden gestript tot de basisfunctie en op een nieuwe manier aangekleed zonder de functionaliteit ervan te compromitteren.  Door crossdisciplinair te werken kunnen betekenisvolle en passende ontwerpen met een innovatieve en functionele inslag gecreëerd worden. Het master onderzoek vormt slechts een halte in het proces naar verdere ontwikkeling, uitwerking en mogelijke commercialisering van dit idee.

 

 

 
NICKYMYNY PROTEAN PROSTHETICS
 

RESEARCH, EXPERIMENT AND DESIGN

 
The poster that captures the beginning of my project.

The poster that captures the beginning of my project.

 

A good idea becomes a great idea when you let it out...